A Profi-Média Kft. szervezetfejlesztési stratégiája az erőforrások allokációjával

A projekt fontos szerepet tölt be cégünk közép – és hosszú távú fennmaradásának biztosításában, versenyképességének javításában, illetve a rehabilitációs foglalkoztatás új modelljének kialakításában. A gazdálkodásra, valamint a szervezeti struktúrára és humán-erőforrásra vonatkozó helyzetfeltárás lehetővé tette, hogy részben a cégen belül, részben pedig külső szakemberek segítségével egy olyan szervezetfejlesztésre kerülhetett sor, melynek segítségével kialakíthattuk a Profi-Média Kft. korszerű működési struktúráját, javíthattuk a cégen belüli folyamatok költséghatékonyságát, a PR- és marketing tevékenységeket, valamint a rehabilitációs foglalkoztatást új alapokra helyezhettük.

Az akciótervekben kiemelt szerepet kaptak az alábbiak:

 • a naprakész gazdálkodási – pénzügyi információk biztosításának lehetséges módjai;
 • a belső – külső kommunikáció hatékonyságának javítása;
 • az oktatás – képzés közép- és hosszútávú feladatainak meghatározása;
 • a munkatársainkra vonatkozó motivációs és értékelő rendszerünk fejlesztése;
 • a rehabilitációs szolgáltatásaink magasabb szintre emelése.

Pénzügyi terv – üzleti tervezés

A pénzügyi tervünk elkészítésekor elsősorban arra koncentráltunk, hogy mit várnak el a tulajdonosok a vállalkozás működésétől, milyen pénzügyi eredményt kell a szervezetnek produkálnia.

A pénzügyi nézőpontunkban leggyakrabban előforduló célok főleg a bevételek növelésére, és a költségek csökkentésére irányultak.

Marketing terv

A piackutatás és marketing terv elsősorban a számunkra fontos bérmunka piacok feltérképezésére, a kitörési pontokra, a célzott marketing eszközök alkalmazására koncentrálódott. A terveknek is köszönhetően piaci ismertségünk növekedésével, új partnerek bevonásával 14%-os árbevétel növekedést érünk el a 2010. évre.

HR. fejlesztési terv

Az eddigi tapasztalataink, felméréseink, a jelentkező problémák alapján a humán erőforrás állapotának elemzése, illetve az ezzel kapcsolatos szervezet fejlesztés az alábbi területekre koncentrálódott:

 • munkakör elemzés;
 • munkatársak kompetencia mérése;
 • diszfunkciók megszüntetése, az illeszkedés biztosítása;
 • a szervezeti struktúra elemzése, javaslat a korrekciókra, változtatásokra, átszervezésekre stb.;
 • a vezetői kompetenciák mérése, elemzése;
 • diszfunkciók megszüntetése, az illeszkedés biztosítása;
 • a rehabilitációs tevékenységek átvilágítása, a rehabilitációs folyamatok és az adott munkakörben végzett feladatok, valamint a meglévő készségek-, képességek illeszkedésének vizsgálata, korrekciók;
 • szervezet fejlesztés, integrált foglalkoztatás, foglalkoztatási modellek vizsgálata, akciótervek, operatív- és stratégiai HR. tervek elkészítése.
 • külső – belső kommunikáció fejlesztése;
 • a stratégiai HR. terv részeként a rehabilitációs tervek, szolgáltatások továbbfejlesztése;
 • a képzések rendszerének kialakítása a stratégiai HR. tervbe foglalva;
 • motivációs és értékelő rendszer kialakítása;
 • a szervezeti – működési szabályzat, valamint a vonatkozó szabályzatok felülvizsgálata, illesztése a HR. tervekhez.

Stratégiai terv

Stratégiai tervünk, az akciótervek szintéziseként jelent meg a projekt végén:

 • tisztáztuk céljainkat, ezzel meghatároztuk a tevékenységeink irányvonalát és az elsődleges feladatainkat,
 • hatékonyabbá tettük az erőforrások elosztását és felhasználását,
 • feltártuk a kritikus pontokat, hiányosságokat, korlátozó tényezőket a Príma-Soft működésében,
 • a stratégiai tervezéssel cégünk működése átláthatóbbá, hatékonyabbá vált,
 • növeltük a vezetési, illetve vezetői hatékonyságot,
 • javult a munkatársak motiváltsága, a munkakapcsolatok minősége.

Profi-Média Kft., Pécs, Zsolnay Vilmos u. 17-19.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

D0C853

Profi-Média Ltd. organizational development strategy for allocating resources

The project plays an important role in ensuring our medium – and long-term survival, in the improvement of our competitiveness, as well as in the development of a new model in rehabilitational employment. The status assessment of the management, the organizational structure and the human resources made it possible – partly within the company, partly through external experts – to develop the organization, which allowed us to form the modern operating structure of Profi-Média LTD, to improve the cost-effectiveness of the processes within the company, the public relations and the marketing activities furthermore the rehabilitational employment also got new funds.

The important factors in the action plans are as follows:

 • providing updated management and financial information;
 • improving the effectiveness of internal – external communication;
 • education – defining mid-and long-term training tasks;
 • developing our employees’ motivation and evaluation system;
 • increasing the level of our rehabilitation services.

Financial Plan – Business Planning

During drowning up the financial plan we mainly focused on what the owners expect the business operation, concerning the financial results.
From financial aspect our company mainly aims to increase the revenue and to reduce the costs.

Marketing Plan

Our market research and marketing plan concentrate on the exploration of the contract work markets, the break-points and on applying the targeted marketing tools. Due to our plan we achieved a 14% sales growth in the year 2010.

HR. Development Plan

Based on our past experiences, our surveys and the problems arising the analysis of the status of human resources and the organization related development were concentrated on the following areas:

 • job analysis;
 • measurement of staff competence;
 • elimination of dysfunctions, ensuring the links;
 • analyzing the organizational structure, proposal for corrections, modifications, restructurings etc;
 • measurement and analysis of leadership competencies;
 • elimination of dysfunctions, ensuring the links;
 • revision of the rehabilitation activities, investigation and corrections of the rehabilitation processes and tasks performed in the given job, the existing skills, abilities and links;
 • investigation of organizational development, integrated employment, employment models, action plans, preparation of operational and strategic HR. plans.
 • development of external – internal communication;
 • development of the rehabilitation plans and services as part of the strategic HR. plan;
 • development of a training system, included in the strategic HR. plan;
 • development of the motivation and evaluation system;
 • review of the organization – operating rules and regulations, align them to the HR. plans.

Strategic Plan

Our strategic plan and the action plan represent a synthesis at the end of the project:

 • we clarified our goals, thus determining the activities and the direction of the primary tasks,
 • we made the allocation and the use of resources more efficient;
 • we explored the critical points, weaknesses, limiting factors in the operation of Prima-Soft Ltd,
 • we made our operations more transparent and efficient by strategic planning,
 • we increased the management and leadership effectiveness
 • we improved the staff motivation and the quality of work relationships.

Profi-Média Kft, 7630 Pécs Zsolnay vilmosu. 17-19.

ESF Social Service Office
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

NFÜ

D0C853